Finanční podpora

Starší projekty

Financování starších projektů naleznete na samostatné podstránce.

Proč je finační podpora důležitá

Je prostředkem k zajištění chodu farnosti, jejího života a realizace projektů potřebných k jejímu dalšímu rozvoji. Kromě tradiční podoby formou darů církvi v hotovosti a kostelních sbírek je možné podporu zaslat i bezhotovostně.

Na požádání (a po zaslání potřebných údajů) vystavíme potvrzení o daru církvi pro účely odpočtu daně.

Projekty, které můžete v tomto roce podpořit

Budova fary v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 5555.

V roce 2024 se plánuje oprava chodníku na farním dvoře, oprava stropů v 1. poschodí fary, oprava podlah v přízemí (klubovna) a oprava komínů.

 • Rozpočet pro rok 2024: zpracovává se (odhad 750 000 Kč)
 • Získané dotace (k 30. 4. 2024): 0 Kč
 • Dary na opravu (k 30. 4. 2024): 27 850 Kč
 • Zaplacené práce: 0 Kč
 • Projekt spolufinancuje
Kostel sv. Markéty v Moravských Knínicích

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 4444.

V roce 2024 se zamýšlí provádět běžnou provozní údržbu kostela.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 20 000 Kč
 • Získané dotace (k 30. 4. 2024): 0 Kč
 • Dary na opravu (k 30. 4. 2024): 0 Kč
 • Zaplacené práce: 0 Kč
Kostel sv. Maří Magdaleny v Kuřimi

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 3333.

V roce 2024 se zamýšlí provádět běžnou provozní údržbu kostela a projektovou přípravu pro potřebné opravy.

 • Rozpočet (odhad nákladů): 200 000 Kč
 • Získané dotace (k 30. 4. 2024): 0 Kč
 • Dary na opravu (k 30. 4. 2024): 5 800 Kč
 • Zaplacené práce: 145 199,94 Kč (ošetření proti dřevokazným škůdcům)
Pravidelné dary kuřimské farnosti

Přispět můžete na účet farnosti č. 247704317/0300, variabilní symbol 1111.

Ti, kteří chtějí farnosti pravidelně poskytovat finanční podporu (např. s periodou měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční), mohou ji věnovat na některý z výše uvedených projektů (v tom případě uvedou příslušný variabilní symbol daného účelu), nebo ji mohou poskytnout bez specifického určení na aktuální potřeby farnosti (v tom případě uvedou variabilní symbol 1111, nebo údaj „dar církvi“ v textovém poli).

Příspěvek do fondu PULS

Fond Puls Jedná se o příspěvek do fondu pro podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Dárci ze všech farností pravidelně nebo jednorázově přispívají do fondu PULS, založeného brněnským biskupstvím a svým darem se podílejí na zajištění mezd pro kněze a pastorační činnosti v diecézi. Více se dozvíte na oficiálních stránkách.

Výše příspěvku pro každou farnost se stanovuje dle předpisů vydaných Biskupstvím brněnským a je v ní zohledněn počet návštěvníků bohoslužeb a ekonomická bilance farnosti.

Jak pulsujeme - farnost Kuřim

Příspěvek na pastorační aktivity

Projekt pastorační aktivity děkanství Tišnov Projekt Pastorační aktivity děkanství Tišnov povzbuzuje a stmeluje farníky našeho děkanátu napříč věkovými skupinami, abychom směřovali k vytváření živého společenství s Kristem a stali se tak očitými svědka jeho evangelia. Nezbytným prvkem bude i katecheze a formace. V rámci projektu budou realizovány zejména děkanátní setkání mládeže a rodin, dále biblické večery, organizována školení lektorů Vstupů do škol, vzdělávání a formace katechetů, akolytů, lektorů, varhaníků, ministrantů, přednášky pro širokou veřejnost, apod.Realizovány pak budou programy Vstupy do škol, představující ve školách témata spojená s křesťanstvím, Večery chval doprovázené hudbou a přímluvnou modlitbou, programy pro školy v kostele. Součástí bude i podpora setkávání seniorů, manželů, mladých rodin s dětmi, vzdělávacích a volnočasových aktivit mládeže, atd. Více se dozvíte na těchto stránkách.

Přehled plnění pro naši farnost
Rok Výměr příspěvku správcem fondu Dary donátorů Doplaceno z farních sbírek
2015 52 318 Kč 52 318 Kč
2016 69 160 Kč 69 160 Kč
2017 76 232 Kč 1 500 Kč 74 732 Kč
2018 74 076 Kč 19 390 Kč 54 686 Kč
2019 74 258 Kč 24 525 Kč 49 733 Kč
2020 127 293 Kč 37 680 Kč 89 613 Kč
2021 120 735 Kč 65 958 Kč 68 910 Kč
2022122 853 Kč
122 853 Kč0 Kč
2023125 092 Kč125 092 Kč0 Kč
2024---