Mimořádné katecheze - Slavnost seslání Ducha svatého

Milé děti, milí rodiče,

přesto, že už se můžeme vídat i v kostele, vítáme vás na těchto stránkách. Tuto neděli, slavností seslání Ducha svatého končí doba velikonoční, ve které jsme prožívali radot z Ježíšova vzkříšení.

Po tom, co Ježíš zemřel na kříži, se učedníci domnívali, že jej navždy ztratili. Byli smutní a báli se. Brzy se ale jejich strach proměnil v úžas a radost. Přesvědčili o tom, že Ježíš vstal z mrtvých. Pan Ježíš se svým učedníkům a mnoha dalším lidem mnohokrát zjevovil, aby je povzbuzoval a učil. Mnoha věcem učedníci dokázali porozumět právě až po jeho smrti a zmrtvýchvstání.

Pan Ježíš věděl, že od svých přátel brzy odejde podruhé do svého nebeského domova. Měl je rád a věděl, že pro ně Bůh přichystal velký úkol. Měli vyjít do celého světa a učit všechny lidi, co je Ježíš naučil a křtít je ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého.

Kdyby byl ježíš s nimi, jistě by to zvládli. Ale co budou dělat, až budou sami? Zvládnou to? Budou mít dost odvahy a síly? Budou vědět, co mají říkat? Budou jim jiní lidé jiných národů rozumět? Pan Ježíš jejich obavy znal a ještě před tím, než odešel z tohoto světa ke svému Otci, aby s ním usedl na Jeho tůnu, ujistil své učedníky, že bude stále s nimi, i když ho už nespatří a také slíbil, že pošle svého Svatého Ducha, aby s nimi zůstal napořád.

Co Pan Ježíš slíbí, to vždy splní. A tak deset dní po tom, co odešel k Otci, v den, kdy Židé slavili svátek Letnice, se učedníci shromáždili v domě, kde žili, spolu s Marií, Ježíšovou matkou a modlili se. Náhle se dům se zachvěl hukotem podobným prudkému větru a na hlavách se jim objevily ohnivé jazyky. Sestoupil na ně slíbený Duch svatý a proměnil je. Najednou měli moc dělat všechno to, co dělal Ježíš: uzdravovat nemocné, těšit smutné, vyprávět lidem o Boží lásce a předávat ji dál. Jestliže se dosud skrývali a byli naplněni strachem, najednou se se cítili silní, odvážní a plní radosti. Okamžitě vyšli mezi ven a všem začali vykládat o Ježíšovi a zvali všechny, aby se stali jeho následovníky. A představte si, rozuměli jim i lidé, mluvící jinými jazyky. Duch svatý tak působil a působí, že mnozí se rozhodli Ježíše následovat a nechali se pokřtít. Stali se tak součástí Církve, rodiny Ježíšových učedníků, křesťanů.

Dar Ducha svatého nesestoupil jen na Ježíšovy učedníky. Obdrželi jsme jej my všichni při křtu. Působí v každém z nás a v celé církvi. Pomohl Ježíšovým učedníkům a o pomoc jej můžeme žádat také my.

Ke shlédnutí pro děti tématicky pořad Ovečky na TV NOE: https://www.tvnoe.cz/porad/31557-ovecky-slavnost-seslani-ducha-svateho

Luštěnka

Zpět